Norsk Medisinaldepot

Location
Østre Aker vei 91, Oslo

Size
60 000m²

Client
Alna Nord Utvikling

Built
2011

Location:Oslo
Building type: Storage, office
Size: 60,000 m²
Completed: 2011

Industribygg av denne størrelsen er som regel formet som utflytende paddeaktige kasser og bokser. Her er heldigvis både beliggenhet og utbygger utfordrende. Den180 meterlange bygningen er gitt en fast, klar og spenstig form med avrundede hjørner der den møter omgivende veier. Tekniske oppbygg og vertikale kommunikasjonsveier bryter opp lengden i en fast rytme. Bygningen er gitt en “lett og svevende” karakter, slik de øvre etasjer krager ut over sokkelbygningen. Fasadene er bygget over en tosjikts løsning der yttersjiktet endrer karakter og farge når du kjører forbi. Vi arbeider med klare tydelige farger. Bygningen er stinn av teknikk som skal kunne garantere for omsorgsfull behandling av NMDs verdifulle beholdning av varer. Bygningen har derfor preg av høyteknologi i sitt uttrykk, en slags “maskin” der du i fremtiden skal kunne arbeide, produsere og lagre, effektivt og fleksibelt.

Deler av bygningen blir innredet til kontorformål uten at bygningens geometri og grammatikk endres.

Industrial buildings of such dimensions are usually swollen, toad-like crates or boxes. Fortunately the location and the pharmaceuticals distributor client called for a more challenging design. The 180-metre building has been given a solid, clear and supple form with rounded corners where it intersects the surrounding streets. Technical structures and vertical communications axes break it up longitudinally in a steady rhythm. The building has been blessed with a “light and floating” character as the upper floors lean out from the foundation. The façades have been graced with a double layer solution in which the outer layer changes character and colour as you drive past. We are working with distinctive colours. The building is loaded with technology engineered to carefully attend to NMD’s valuable warehouse of goods. So the building makes no secret of being high-tech; it’s a kind of futuristic machine where you can work, produce and store medicinal goods, efficiently and flexibly.

Portions of the building were furnished for office purposes without altering the building’s geometry and idiom.